SPOLOK SEPTENTRIO

História Plômb

Olovené plomby môžeme definovať ako malé kovové premety, ktoré boli ochrannými známkami označujúcimi pôvod tovaru a zaručovali jeho kvalitu kupujúcemu. Pripevňovali sa kusy látky alebo na vrecia a balíky s najrôznejšími komoditami.

Podľa spôsobu prevedenia môžeme olovené plomby rozdeliť do dvoch hlavných kategórií.

Tie z prvej kategórie – látkové plomby (anglicky cloth seals) sú staršie a sú tvorené zväčša z dvoch kotúčikov – jedným s dierkou a druhým s nitom, ktoré zvyčajne sú spojené pásikom. K látke sa pripevňujú tak, že sa nit na jednom kotúči prevlečie cez látku a cez otvor v druhom kotúči a potom sa ohne a/alebo stlačí, aby sa tesnenie upevnilo na mieste. Je známe, že sa tieto typy plomb používali v severozápadnej Európe od 13. storočia až do polovice 19. storočia (Elton 2017, 4).

Typy látkovej plomby

Obr. 1: Typy látkovej plomby (podľa J. Hunku, 1999, obr. 2, 297).


Druhú kategóriu tvoria modernejšie vrecové plomby (anglicky bag seals), ktoré sa tak nazývajú preto, že sa spravidla pripevňovali k vreciam obsahujúcim konkrétnu komoditu, na ktorú sa vzťahovali. Keďže mnohé z nich boli pripevnené na plátenné vrecia, mohli sa ešte používať pečate typu prvej kategórie, teda s nitom, ale takmer bez výnimky ide o pečate typu "bulla", aké sa používali na pápežských dokumentoch, t. j. jeden olovený kotúč alebo plátok pripevnený šnúrou, ktorá uzatvára vrecko alebo prechádza okolo neho a je bočne vložená do olova plomby. Zvyčajne sa šnúra prevlečie cez jeden alebo dva otvory, ktoré prechádzajú celou plombou a jej zovretím na mieste stlačením olova sa zapečatí. Tieto olovené plomby sa rozšírili počas priemyselnej revolúcie v 18. storočí a ich výskyt sa znížil až v polovici 20. storočia, keď sa začal používať hliník, zliatiny, plasty a priama tlač na obaly výrobkov (stále ich však možno vidieť, napr. na meračoch elektrickej energie, plynu a vody). Táto druhá kategória olovených plomb tvorí drvivú väčšinu prezentovaného online katalógu. Medzi nimi najpočetnejšou je skupina tzv. mlynských plômb z uhorských parných mlynov. Jednou zo zaujímavostí je, že v roku 1891 si uhorské mlyny vyrobili ochrannú známku vo forme troch klasov, kotré obkolesujú číslo akosti múky a po stranách s písmenami M a T. Táto informácia bola publikovaná v časopise Mlynář č. 22, dňa 26.11.1891. Táto známka sa má nachádzať na plombách ako aj na povrchu vriec. Na jednej strane je vyrazené číslo typu múky obkolesené trojhranom z pšeničných klasov, po bokoch ktorých sú písmená M. T. (Magyar Type), na druhej strane plomby je vyrazené meno firmy. Za túto infomáciu ďakujeme p. Karelovi Mlýnkovi, kotrý nás na to upozornil.

Typ vrecovej plomby

Obr. 2 Typ vrecovej plomby (zdroj: https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZTNH_SzabadalmiLeirasok_008526/?pg=0&layout=s).


Látkovým plombám 14.-17. storočia z územia Slovenska sa venoval vo svojej práci J. Hunka (1999, 295-299). Sporadicky boli novšie plomby publikované spolu s ďalšími nálezmi v menších článkoch (napr. Čurný/Hunka 2011, 165-169; Furman 2020, 107).

Veríme, že priebežne dopĺňaný online katalóg olovených plomb z územia severného Slovenska bude podnetom pre zvýšenie záujmu o tento typ často nedoceňovaného archeologického nálezu.


LITERATÚRA:

Čurný/Hunka 2011 – M. Čurný/J. Hunka. Mince a olovené plomby zo starej Levoče. In. Slovenská numizmatika XIX, Nitra 2011, 156-169.

Hunka 1999 – J. Hunka. Nálezy olovených plomb na zaisťovanie prepravovaných tovarov (14.-17. stor.) zo Slovenska. In. Študijné zvesti AÚ SAV Nitra 33, 1999, 295-309.

Furman 2020 – M. Furman. Nové objavy v žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020.

Elton 2017 – Stuart F. Elton. Cloth Seals. An Illustrated Reference Guide to the Indication of Lead Seals Attached to Cloth: from the British Perspective. Archaeopres Archaeology. Oxford.

LinksSymptoma