SPOLOK SEPTENTRIO

História Plômb

Olovené plomby môžeme definovať ako malé kovové premety, ktoré boli ochrannými známkami označujúcimi pôvod tovaru a zaručovali jeho kvalitu kupujúcemu. Pripevňovali sa kusy látky alebo na vrecia a balíky s najrôznejšími komoditami.

Podľa spôsobu prevedenia môžeme olovené plomby rozdeliť do dvoch hlavných kategórií.

Tie z prvej kategórie – látkové plomby (anglicky cloth seals) sú staršie a sú tvorené zväčša z dvoch kotúčikov – jedným s dierkou a druhým s nitom, ktoré zvyčajne sú spojené pásikom. K látke sa pripevňujú tak, že sa nit na jednom kotúči prevlečie cez látku a cez otvor v druhom kotúči a potom sa ohne a/alebo stlačí, aby sa tesnenie upevnilo na mieste. Je známe, že sa tieto typy plomb používali v severozápadnej Európe od 13. storočia až do polovice 19. storočia (Elton 2017, 4).

Typy látkovej plomby

Obr. 1: Typy látkovej plomby (podľa J. Hunku, 1999, obr. 2, 297).


Druhú kategóriu tvoria modernejšie vrecové plomby (anglicky bag seals), ktoré sa tak nazývajú preto, že sa spravidla pripevňovali k vreciam obsahujúcim konkrétnu komoditu, na ktorú sa vzťahovali. Keďže mnohé z nich boli pripevnené na plátenné vrecia, mohli sa ešte používať pečate typu prvej kategórie, teda s nitom, ale takmer bez výnimky ide o pečate typu "bulla", aké sa používali na pápežských dokumentoch, t. j. jeden olovený kotúč alebo plátok pripevnený šnúrou, ktorá uzatvára vrecko alebo prechádza okolo neho a je bočne vložená do olova plomby. Zvyčajne sa šnúra prevlečie cez jeden alebo dva otvory, ktoré prechádzajú celou plombou a jej zovretím na mieste stlačením olova sa zapečatí. Tieto olovené plomby sa rozšírili počas priemyselnej revolúcie v 18. storočí a ich výskyt sa znížil až v polovici 20. storočia, keď sa začal používať hliník, zliatiny, plasty a priama tlač na obaly výrobkov (stále ich však možno vidieť, napr. na meračoch elektrickej energie, plynu a vody). Táto druhá kategória olovených plomb tvorí drvivú väčšinu prezentovaného online katalógu.

Typ vrecovej plomby

Obr. 2 Typ vrecovej plomby (zdroj: https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZTNH_SzabadalmiLeirasok_008526/?pg=0&layout=s).


Látkovým plombám 14.-17. storočia z územia Slovenska sa venoval vo svojej práci J. Hunka (1999, 295-299). Sporadicky boli novšie plomby publikované spolu s ďalšími nálezmi v menších článkoch (napr. Čurný/Hunka 2011, 165-169; Furman 2020, 107).

Veríme, že priebežne dopĺňaný online katalóg olovených plomb z územia severného Slovenska bude podnetom pre zvýšenie záujmu o tento typ často nedoceňovaného archeologického nálezu.


LITERATÚRA:

Čurný/Hunka 2011 – M. Čurný/J. Hunka. Mince a olovené plomby zo starej Levoče. In. Slovenská numizmatika XIX, Nitra 2011, 156-169.

Hunka 1999 – J. Hunka. Nálezy olovených plomb na zaisťovanie prepravovaných tovarov (14.-17. stor.) zo Slovenska. In. Študijné zvesti AÚ SAV Nitra 33, 1999, 295-309.

Furman 2020 – M. Furman. Nové objavy v žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020.

Elton 2017 – Stuart F. Elton. Cloth Seals. An Illustrated Reference Guide to the Indication of Lead Seals Attached to Cloth: from the British Perspective. Archaeopres Archaeology. Oxford.

LinksSymptoma